Algemene voorwaarden (Download hier)

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten waaronder schetsfase en ontwerpfase en diensten van en door Excellence Design. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte/opdracht meegezonden, worden op verzoek gratis toegezonden en zijn terug te vinden op www.excellencedesign.be, www.eiken-traprenovatie.be en www.hexalight.com. Hexalight en eiken-traprenovatie is een onderdeel van Excellence Design; 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Excellence Design niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Excellence Design is bevestigd; 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Excellence Design ter kennis heeft gebracht en Excellence Design alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. OFFERTE en OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Excellence Design de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Excellence Design er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan; 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Excellence Design desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht; 3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Excellence Design niet. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Excellence Design niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen; 4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden; 5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd: a. Op basis van een vast bedrag (projectbasis): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies; b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten; c. Op basis van nacalculatie: Installatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren/nacalculatie; 6. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven: A. De plaats en een omschrijving van het project; B. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het project zal worden uitgevoerd; C. Het tijdstip van aanvang van het project en de termijn waarbinnen het project zal worden opgeleverd; D. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke; 7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Excellence Design zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Excellence Design. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Excellence Design naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Excellence Design gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Excellence Design gerechtigd een boete van € 500,00 per overtreding in rekening te brengen; 8. Indien een opdracht uitblijft, heeft Excellence Design het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten.

Artikel 3. MEERWERK

1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen; 2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Excellence Design als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon. 

Artikel 4. PRIJZEN en BETALING (ook WEBSITE)

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Excellence Design in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Excellence Design gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren; 3. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. Overige betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur; 4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag); 5. In geval van een laattijdige betaling ontvangt de wederpartij een ingebrekestelling. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling opgenomen termijn is de wederpartij een nalatigheidsinterest verschuldigd bij uitblijven van betaling; 6. Alle door Excellence Design gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 

Artikel 5. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is (herroepingstermijn). Het geniet de voorkeur om de verpakking niet te openen om zo buitengewone beschadiging van de goederen en de verpakking te voorkomen wat mogelijk waardevermindering als gevolg heeft. Bedrijven zijn volgens boek VI van het Wetboek van Economisch Recht hiervoor uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen; 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Excellence Design op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen; 3. Het modelformulier is gevoegd aan deze algemene voorwaarden; 4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Excellence Design aanbiedt, dan draagt Excellence Design zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product; 5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij; 6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Excellence Design ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Excellence Design ten gevolge van de annulering geleden schade; 7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 6. LEVERING en RISICO WEBSITE

1. In beginsel streeft Excellence Design ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 5 – 10 dagen te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Mocht het vermoeden bestaan dat een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn niet wordt gehaald, dan wordt de wederpartij vooraf schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe redelijke termijn overeengekomen om alsnog na te komen. Wordt deze aanvullende termijn overschreden, dan kan de wederpartij de overeenkomst kosteloos ontbinden onder teruggave van eventueel betaalde bedragen; 2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Excellence Design kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Excellence Design tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Excellence Design niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen; 3. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, stemt de wederpartij dat dat de goederen op de door de wederpartij aangegeven locatie worden achtergelaten zulks voor rekening en risico van de wederpartij; 4. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Interim in goede staat heeft ontvangen; 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Excellence Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Excellence Design de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Excellence Design tijdig kan beschikken over: a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen); b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Excellence Design bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook - niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Excellence Design gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel; c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen; Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat: d. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Excellence Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Excellence Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project tijdig aan Excellence Design worden verstrekt. Mochten gegevens, tekeningen, ontwerpen en/of berekeningen door de wederpartij zijn samengesteld/opgemaakt, dan is Excellence Design nooit verantwoordelijk voor de juistheid van deze verstrekte gegevens; 4. Indien is overeengekomen dat het project in fasen zal worden uitgevoerd kan Excellence Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Excellence Design gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten; 5. Computeranimaties/impressies kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Excellence Design in details en afmetingen van details mogen daarom zonder overleg doorgevoerd worden (artistieke vrijheid) en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn; 6. Een partner is verplicht om dezelfde verkoopprijzen van HexaLight. aan te houden als Excellence Design op straffe van een boete van € 1.000,00 per overtreding.

Artikel 8. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project zijn alle door Excellence Design ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Excellence Design ten gevolge van de annulering geleden schade; 2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Excellence Design geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Excellence Design totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen; 2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Excellence Design rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. Excellence Design is bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Excellence Design voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij; 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren; 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Excellence Design zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen; 5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven; 6. Door Excellence Design geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt; 7. Voor het geval dat Excellence Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Excellence Design of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Excellence Design zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Excellence Design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden. - het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; Excellence Design hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim; 2. Voorts is Excellence Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Excellence Design op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Excellence Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; Algemene voorwaarden Excellence Design pagina 4 van 5 4. Excellence Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. OPNEMING, GOEDKEURING en RISICO

1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Excellence Design en strekt ertoe, te constateren of Excellence Design aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan; 2. Nadat het project is opgenomen, wordt door wederpartij aan Excellence Design binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het project al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het project goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen; 3. Het project wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het project of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het project of van het desbetreffende gedeelte; 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan; 5. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Excellence Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Excellence Design is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 2. Excellence Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Excellence Design. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen door externe derde deskundigen worden vervuld, is Excellence Design voor deze adviezen nimmer aansprakelijk. Excellence Design heeft een inspanningsverplichting; 3. De aansprakelijkheid van Excellence Design voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Excellence Design in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Excellence Design om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding; 4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Excellence Design daarvan niet schriftelijk in kennis stelt; 5. Wederpartij dient Excellence Design altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling; 6. Excellence Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 13. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Excellence Design gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn; 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Excellence Design wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Excellence Design tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Excellence Design, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken; 3. Excellence Design kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Excellence Design.

Artikel 14. VOORWAARDEN gebruik stalenwaaier bruikleenfunctie

• Bij het afnemen van een stalen waaier met bruikleen functie is het de bedoeling dat men via de webshop een bruikleen stalen waaier besteld, Deze is duidelijk gemarkeerd met de ‘bruikleen service’ tekst en beschikbaar tegen een gereduceerde prijs wanneer retour gestuurd. De stalenwaaier die men ontvangt is dan ook gebruikt en kan gebruikersschade hebben. De stalenwaaier wordt aangeboden voor 79.95 euro.

• Bij het moment van bestelling heeft men 2 weken als in 14 dagen de tijd om deze stalenwaaier te gebruiken. Let op! De 2 weken gaan in op de datum van bestelling, niet de datum van ontvangst.

• De kleurenwaaier moet binnen 14 dagen retour verzonden worden, tenzij in overleg een langere termijn af gesproken is. Dit moet altijd via mail of via de contactpagina van de webshop worden aangevraagd, deze aanvraag zal dan ook per mail worden bevestigd met een nieuwe datum van retour. LET OP! De aanvraag is geldig wanneer men uitstel vraagt binnen de 14 dagen termijn.

• Wanneer men geen kleurenwaaier retour stuurt binnen de 14 dagen termijn zijn wij genoodzaakt een nieuwe kleurenwaaier aan te schaffen om onze klanten te kunnen blijven voorzien van de bruikleen service. Kiest u er voor de kleurenwaaier terug te sturen na de verstreken termijn zijn wij niet verplicht u een kortingscode te sturen de stalenwaaier te vergoeden.

• Bij het correct terugsturen van de kleurenwaaier met bruikleenservice krijgt men een kortingscode ter waarde van 60 euro. Het verschil met het aankoop bedrag is 19.95 euro incl. btw. Dit is ter compensatie voor onze administratieve kost en hier zit een kleine vergoeding in om onze bruikleen waaiers bij een te hoge gebruikersschade te vernieuwen. De kortingscode is uniek en te gebruiken bij een bestelling via de webshop (enkel met een gebruikers account) of als korting op een offerte voor de plaatsing van een trap via eiken-traprenovatie.com Deze kortingscode is 1 jaar geldig.

• De bruikleen kleurenwaaier dient in de staat zoals u deze ontvangt ook weer geretourneerd te worden. U zult altijd een waaier ontvangen die zich in een degelijke en representatieve staat bevind. Dit betekend zonder grote krassen of beschadigingen aan de houten lamellen, en een lederen bescherming aan de buitenzijde die niet gescheurd en of beschadigd is. Het is dan ook niet de bedoeling de houten lamellen uit de verpakking te halen en of te retourneren zonder de lederen bescherming of ontbrekende houten lamellen. Wanneer de bruikleen waaier niet in de staat terug komt waarin deze verstuurd is zijn wij genoodzaakt de kosten op de koper te herhalen. Wij zijn in dit geval niet verplicht u een kortingscode toe te sturen. Om discussie te voorkomen hebben wij van elke stalenwaaier een foto in ons archief ter referentie van ons verzonden product en de staat hiervan.

ARTIKEL 15. GARANTIE en RECLAMEREN

1. Excellence Design garandeert dat op alle door haar geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Excellence Design garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn; 2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Excellence Design in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 2 jaar na levering indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de wederpartij de keuze tussen herstel of vervanging. Is herstel of vervanging buitensporig of onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn uit te voeren, dan heeft de wederpartij recht om een prijsverlaging te eisen of de ontbinding van de verkoopovereenkomst; 3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering tenzij Excellence Design het tegendeel kan bewijzen. Na verstrijken van zes maanden dient de wederpartij zelf te bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was; 4. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de overeenkomst in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit Excellence Design binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Excellence Design. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Excellence Design onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht; 5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Excellence Design in staat is adequaat te reageren. Excellence Design zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding; 6. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste: Algemene voorwaarden Excellence Design pagina 5 van 5 - een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; - een redelijke termijn waarbinnen Excellence Design de geconstateerde afwijking dient te herstellen; 7. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; 8. Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Excellence Design daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 9. Reclame of garantie is niet mogelijk indien: - de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; - bewerkte, verwerkte of door geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt; - de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Excellence Design op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, onjuist zijn behandeld of zijn blootgesteld aan een buitengewone belasting of onjuist zijn opgeslagen of vervoerd; - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Excellence Design; - wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen jegens Excellence Design (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; - zonder schriftelijke toestemming van Excellence Designdoor derden werkzaamheden aan geleverde goed hebben verricht; - aan het uitgevoerde werk andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

Artikel 16. Voorwaarden voor het bestellen van accessoires op kleur (kleurservice)

• Bij het afnemen van accessoires op kleur is het belangrijk om te weten dat wij deze artikelen speciaal voor u produceren, Deze artikelen kunt u dan ook niet retourneren.

• Wij zijn niet in de mogelijkheid de sortering van het hout te bepalen. De foto’s op onze webshop zijn ter indicatie van het te ontvangen product. Het is goed om te weten dat elk item uniek is en wij uw producten zorgvuldig uitzoeken. Wij adviseren u bij gebruik van de kleurservice een extra item mee te nemen in uw bestelling. Stel dat u een foutje maakt bij het plaatsen van uw product kan het zijn dat bij een nabestelling de sortering en daarmee de kleur kan afwijken van uw eerdere bestelling.

• Bij het bestellen van producten met kleurservice via onze webshop bent u zelf verantwoordelijk voor de aantallen en de geselecteerde kleuren. Wanneer de producten besteld zijn en daarbij ook de kleur kan men deze order niet meer wijzigen, tenzij in overleg besproken. Deze communicatie zal altijd via mail gaan en worden bevestigd bij eventuele aanpassingen, LET OP! Wanneer wij uw bestelling hebben verwerkt kunt u deze niet meer wijzigen of aanpassen. U kunt ons contacteren via ons contactformulier op www.eiken-traprenovatie.com

• De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie 2K op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het eindresultaat is sterk afhankelijk van het soort hout, de sortering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een natuurproduct is kunnen deze kleuren afwijken van de producten die u ontvangt. Eiken-traprenovatie.com is daarom niet verantwoordelijk voor enige kleur afwijkingen of hout sorteringen. Daarom adviseren wij u met klem vooraf een test uit te voeren om de kleur en het gewenste resultaat te bepalen.

• Wanneer u producten besteld met kleurservice kan het zijn dat de levertijd langer wordt dan aangegeven op onze webshop. Als dit het geval is zullen wij u altijd contacteren via mail of per telefoon.

• Door het aanbrengen van olie aan de buitenzijde van het paneel kan het zijn dat het hout gaat werken. Wij raden u daarom aan bij ontvangst van uw producten deze zo snel mogelijk te verwerken. Een door ons toelaatbare marge bedraagt 5mm op een dubbel paneel en 3mm op een enkel paneel. LET OP!! Bij het opslaan van producten op een onjuiste manier en locatie kan het zijn dat het hout krimpt of uitzet buiten deze marges. Wij zijn dan niet verplicht deze producten retour te nemen of te vergoeden. Onze producten worden altijd gecontroleerd op bovenstaande marge’s voor verzending.

Artikel 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID en COOKIES

1. Excellence Design ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij; 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking; 3. Excellence Design verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Excellence Design wettelijk verplicht is te bewaren. Excellence Design is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren; 4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Excellence Design wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Excellence Design is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor: - het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank; - het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Excellence Design. Excellence Design mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden; 5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens; 6. Excellence Design maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit een computer al eerder is ingelogd. De wederpartij stemt in met deze werkwijze;

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert; 

Artikel 19. KLACHTENREGELING,PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Excellence Design is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Excellence Design moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Excellence Design gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. Bij klachten moet er binnen bekwame tijd nadat de consument de klachten heeft geconstateerd, de klacht volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij Excellence Design. Gerefereerd aan artikel 15 Garantie en Reclameren. U kunt ons contacteren via ons contactformulier op onze webshop www.eikentraprenovatie.com of via mail naar info@excellencedesign.be of info@eiken-traprenovatie.com. Er is een geschillenregeling bij de consumentenombudsdienst waarvan u gebruik kunt maken. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kunt u als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via mail: info@Safeshops.be of via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ Schriftelijk kunt u hen contacteren op dit adres: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: Excellence Design Erkstraat 92 3930 HAMONT (B) info@excellencedesign.be www.excellencedesign.be

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* ……………………………………………………………………………………………de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* ……………………………………………………………………………………………de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*………………………………………………………………………………… herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] ……………………………………………………………………………………………

d. [Naam wederpartijen(en)] ……………………………………………………………………………………………

e. [Adres wederpartij(en)] ……………………………………………………………………………………………

f. [Handtekening wederpartij(en)] ……………………………………………………………………………………………

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

cookie
Deze site gebruikt alleen noodzakelijke cookies om uw gebruikerssessie op te slaan als deze bestaat. Door erop te klikken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.